მთავრობამ გამოაქვეყნა იმ ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი, რაც საგანგებო მდგომარეობის დროს არ იზღუდება
მთავრობამ გამოაქვეყნა იმ ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი, რაც საგანგებო მდგომარეობის დროს არ იზღუდება

A+ A-

13:48 08/04/2020
მთავრობის გადაწყვეტილებით, გაფართოვდა იმ ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალი, რაც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში, არ იზღუდება.
 

ინფორმაცია „საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნდა.

მთავრობის №222 დადგენილების თანახმად , ცვლილება შედის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში ეკონომიკური სუბიექტების საქმინობას განსაზღვრავს.

მთავრობის გადაწყვეტილებით, დაშვებულია შემდეგი ეკონომიკური საქმიანობები:

1. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, გადამუშავება, სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება, ასევე მიწოდება/რეალიზაცია;

2. შენობების და ნაგებობების მშენებლობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);

3. სამოქალაქო მშენებლობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);

4. სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);

5. საშენი მასალის წარმოება/საბითუმო ვაჭრობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);

6. თამბაქოს ნაწარმის წარმოება და ვაჭრობა (გარდა სპეციალიზებული სავაჭრო ჯიხურებისა);

7. სასტუმროები და განთავსების სხვა საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობები (მხოლოდ საკარანტინო მიზნებისთვის);

8. სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, საჰაერო, საზღვაო) სატვირთო გადაზიდვები და სხვა მასთან დაკავშირებული მომსახურებები;

9. სადეზინფექციო, ჰიგიენური და ქიმიური საშუალებების წარმოება და საბითუმო რეალიზაცია;

10. პირბადეების, პირადი დაცვის საშუალებების, სპეცტანსაცმლის, სპეციალური დაცვითი საშუალებების და ეკიპირების წარმოება/მიწოდება;

11. ტექსტილის რეცხვა და ქიმწმენდა;

12. სატელევიზიო პროგრამების წარმოება და ტელემაუწყებლობის საქმიანობები;

13. საფოსტო და საკურიერო მომსახურება; 14. საგამომცემლო საქმიანობა (პრესის ბეჭდვა);

15. ტელერადიომაუწყებლობა, ელექტრონული კომუნიკაციები;

16. IT და სერვერული ინფრასტურქტურის და უსაფრთხოების სისტემების მხარდაჭერა (დისტანციურად);

17. საინფორმაციო სამსახურების საქმიანობა (მათ შორის ბიზნეს პროცესების ოუთსორსინგი) (დისტანციურად);

18. სადაზღვევო და სალიზინგო საქმიანობა (დისტანციურად);

19. ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები; აკრედიტებული საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიები, პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოები და ინსპექტირების ორგანოები;

20. სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობა (დისტანციურად);

21. სააღრიცხვო, საბუღალტრო და სააუდიტო საქმიანობები;

22. საგადასახადო კონსულტირება (დისტანციურად);

23. საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში (დისტანციურად);

24. არქიტექტურული საქმიანობები (დისტანციურად); 25. იურიდიული მომსახურება (დისტანციურად);

26. შენობების საერთო დასუფთავება და დეზინფექცია;

27. დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები;

28. სახანძრო და უსაფრთხოების სისტემის ტექნიკური მომსახურება;

29. 24-საათიანი სპეციალიზებული დაწესებულებები (ბავშვთა სააღმზრდელო, დედათა და ბავშვთა, შშმ, ხანდაზმულთა, ძალადობის მსხვერპლთა პანსიონატები/თავშესაფრები/დაწესებულებები);

30. არბიტრაჟი და მედიაცია (დისტანციურად);

31. ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები (გამწვანება, მორწყვა, მოვლა);

32. ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით (დისტანციურად);

33. ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით და ნაწილებით (დისტანციურად).

34. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების (მათ შორის ლიფტი, გაზსადენი და სხვა) შეკეთება/რემონტი.